Farmàcia Anadón Solé Farmàcies Lleida Lleida
15 mai
31 jul

1 VIATGE PER DOS PERSONES A PARIS

SORTEIG FINALITZAT
 • OBJECTE

Balmes Farma Lleida SL (en endavant el "Organitzador") amb el CIF: B25790270 i amb domicili social ubicat a la ciutat de Lleida, carrer Balmes 44 (CP 25006), organitza i promou un sorteig promocional denominat "Viatge a Paris" per a dos persones, amb destinació a la ciutat de Paris, que inclou vol i hotel.

La participació en el sorteig consistirà en la introducció de les dades personals que es requereixin del Participant en la butlleta que se li lliurarà en la compra dels productes objecte de la promoció. La mera introducció de la butlleta a l'urna destinada a aquest objecte, implicarà l'obligació del participant de complir amb la totalitat de les instruccions de participació i, així mateix, l'íntegra acceptació de les bases del sorteig.

Per tant, la simple participació en aquest sorteig suposa l'adhesió, i per tant, l'acceptació de les bases a què queda subjecte el mateix, així com el consentiment respecte a tots els seus termes i condicions, per la qual cosa qualsevol classe de manifestació, ja sigui expressa o implícita, de no acceptar-les o, si escau, l'incompliment de les exigències contràries al que estableix elles, implicarà l'exclusió automàtica del Participant en el present Sorteig i, com a conseqüència d'això, l'Organitzador quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta amb aquest participant en virtut d'aquest.

 

 • DURADA I ÀMBIT

El període de participació en el Sorteig s'inicia el dia 15 de Maig de 2019 a les 9: 00h i finalitza el dia 31 de juliol de 2019 a les 22: 00h. D'ara endavant, aquest període temporal es denominarà "Període del Sorteig". L'Organitzador es reserva el dret a suspendre, ajornar, cancel·lar o modificar la durada del sorteig en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin.

 

 • DESCRIPCIÓ DELS PREMIS

Es sortejarà 1 viatge per a dues persones a la ciutat de Paris (França). El premi inclou els bitllets d'avió d'anada i tornada per a dues persones, amb allotjament de dues nits amb esmorzar en un hotel a Paris de categoria mínima 4 *. Inclou també el trasllat des de l'aeroport de Paris a l'allotjament a l'arribada, i viceversa a la sortida.

No s'inclou en el premi despesa o prestació que no estigui específicament esmentada com a tal en les presents bases del sorteig, sent per tant el participant guanyador qui haurà assumir-los. Balmes Farma Lleida SL, comunicarà al guanyador / a del sorteig les dades de l'Agència de Viatges escollida per l'Organitzador, a fi de que aquell pugui posar-se en contacte amb ella per concretar la data de sortida del viatge, que haurà de realitzar obligatòriament abans del dia trenta-u d'octubre de l'2019. la data del viatge escollida pel guanyador, el qual ha de notificar a l'Agència de Viatges amb un mes d'antelació mínima, estarà subjecta a la disponibilitat de vols i places d'hotel corresponents a la tarifa- oferta pressupostada per l'Agència de Viatges per al viatge objecte del sorteig (Companyia Aèria, horaris i hotel), sent en tot cas per compte del participant guanyador la diferència entre el pressupost facilitat per l'Agència a l'organitzador per dur a terme la present promoció i la qual pogués ser vigent en la data triada pel guanyador per viatjar. Així mateix, en funció de la disponibilitat dels vols, el nombre de nits es podria veure afectat, a criteri exclusiu de l'Organitzador.

 

 • DRET A PARTICIPAR

Pot participar en el sorteig, qualsevol persona física, major d'edat, que resideixi legalment en territori Espanyol (DNI, NIE o targeta de residència) en el moment de la participació en el sorteig, independentment de la seva nacionalitat.


 • REQUISITS PER PARTICIPAR

Per participar en el sorteig caldrà omplir un formulari o butlleta amb les dades personals del participant que constin en el mateix, que es dipositarà en una urna establerta a l'efecte en l'establiment Farmàcia Anadón, en Carrer Balmes 44 de Lleida (CP 25006, Lleida ). El formulari o butlleta de participació es lliurarà a cada client / participant simultàniament a la compra dels productes seleccionats: (2 productes solars = 1 butlleta). Cap altre canal o mitjà de comunicació amb l'Organitzador serà apte per participar en el sorteig. Les dades obligatòries per participar en el sorteig seran:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • telèfon
 • E-mail

Cada participant haurà d'acceptar expressament i per escrit la política de privacitat i el compliment dels requisits establerts en la legislació vigent sobre Protecció de Dades. Durant el període de vigència del sorteig i sempre que es compleixin escrupolosament les bases i condicions establertes, el client podrà participar en el sorteig tantes vegades com butlletes adquireixi mitjançant la compra dels productes seleccionats.


 • SELECCIÓ DEL GUANYADOR I LLIURAMENT DE PREMIS

El sorteig se celebrarà el dia 31 de juliol a les 22: 00h de 2019 a la Farmàcia Anadón, situada al carrer Balmes nº 44 de Lleida (CP25006), mitjançant l'extracció aleatòria i l'atzar, des de la urna en la qual estaran dipositades totes les participacions rebudes, d'un primer butlleta, que serà proclamat com el guanyador del sorteig. I tot seguit s'extraurà en idèntica forma un segon bitllet, el qual quedarà proclamat com a guanyador-suplent, únicament per al cas que el primer guanyador no fos localitzat o, si escau, es constatés l'incompliment d'alguna de les condicions establertes en les bases de participació en el sorteig. El nom complet del guanyador podrà ser publicat en els suports de comunicació digitals (Facebook, Instagram i www.farmaciaaandon.com) de l'Organitzador a partir de l'endemà de la celebració del sorteig. El guanyador del sorteig serà informat personalment, per via telefònica i / oa través del seu correu electrònic indicat en la butlleta premiada, l'endemà del sorteig, disposant d'un termini de setanta-dues hores (72), comptades des de la notificació, per acceptar el premi, per a això haurà de respondre per escrit al correu de notificació del premi remès per l'Organitzador o bé comparèixer personalment en el domicili d'aquest per signar l'acceptació del premi, dins el termini. En cas de no rebre cap resposta al terme i mitjans indicats, de renúncia expressa del guanyador o d'incompliment de les condicions establertes en aquestes Bases, l'Organitzador considerarà caducat el premi, procedint a declarar com a guanyador del sorteig al suplent, a qui es comunicarà tal circumstància en la mateixa forma i sota les mateixes condicions. En cas que el segon guanyador tampoc acceptés el premi al terme i manera indicats, renunciés expressament o incomplís les condicions establertes en aquestes Bases, el premi quedarà definitivament desert, i el Organitzador completament eximit de les seves responsabilitats de lliurament del mateix.

El premi es lliurarà únicament a la persona que es correspongui amb les dades registrades en la butlleta i que hagi complert amb els requisits que s'exigeixen en les presents bases, de manera que l'Organitzador farà totes les comprovacions pertinents al respecte. El premi objecte del sorteig, en cap cas podrà ser objecte de canvi, canvi, alteració o compensació a petició del guanyador del seu import en metàl·lic, ni tampoc per altres productes i / o serveis diferents.


 • ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El participant accepta expressament el íntegre i exacte compliment de totes i cadascuna de les bases del present sorteig. L'Organitzador es reserva el dret d'anul·lar la participació de qualsevol Participant, perdent aquest el dret a rebre el premi, en el cas que per part d'aquell s'hagués fet un ús fraudulent i / o qualsevol manipulació en el mecanisme o els elements del Sorteig .

Els concursants podran consultar les bases del present sorteig en l'establiment Farmàcia Anadón i en la Pàgina Web www.farmaciaanadon.com

 • CONSENTIMENT ÚS IMATGE

El participant del sorteig, per al cas de resultar guanyador del premi objecte del mateix, autoritza expressament a l'organitzador a utilitzar i divulgar el seu nom i la seva imatge, a través dels mitjans digitals, mitjans gràfics, mitjans de comunicació i, en general, mitjançant qualssevol altres mitjans o canals de difusió que, si escau, puguin existir, de forma il·limitada, sense que se'n derivi cap contraprestació i renunciant expressament a realitzar qualsevol reclamació, judicial i extrajudicial, relativa als seus drets d'imatge. Així mateix, el guanyador del premi s'obliga a enviar a Organitzador, dins el termini màxim dels tres dies següents a la tornada del viatge objecte del premi, almenys dues fotografies en què es vegi el guanyador al costat d'algun dels monuments emblemàtics de la ciutat de Paris. Aquestes fotografies podran ser utilitzades i divulgades per l'Organitzador en idèntica forma a la que s'indica al principi d'aquest apartat.


 • Protecció de dades

El participant autoritza les dades personals consten en la butlleta de participació, autoritza a Balmes Farma Lleida SL el tractament de les dades facilitades en el formulari per a la participació del sorteig. D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades proporcionades seran tractades únicament per participar en el sorteig, les bases legals es troben al web www. farmaciaanadon.cat. Les dades seran cedides a l'empresa Viatges Folguera SL, amb CIF: B25071549 amb l'única i exclusiva finalitat de poder dur a terme les gestions necessàries per a l'efectivitat del premi objecte del sorteig.

Per a més informació: http://www.farmaciaanadon.com/es/farmacia/farmaciaanadon/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/90132.html

El responsable del tractament és Balmes Farma Lleida amb CIF: B25790270, i seu social a Balmes 44, 25006, Lleida (Lleida), telèfon 973.231.664, correu electrònic info@farmaciaanadon.com .

D'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, vostè podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb fins promocionals notificant per escrit dirigit a: BALMES FARMA LLEIDA, SL - carrer Balmes , 44 - 25006 - Lleida - LLEIDA. O bé a l'adreça de correu electrònic: info@farmaciaanadon.com indicant BAIXA a l'assumpte. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat ia retirar el consentiment prestat. Per a això podrà enviar un correu electrònic a: info@farmaciaanadon.com A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Afegeix al calendari